ติดต่อ สสอ. โทร. 034-xxxxxx

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

" อบต.สนามชัยเป็นเมืองน่าอยู่  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  การบริหารจัดการเป็นเลิศ  ตลอดจนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดการมีส่วนร่วม "

คำขวัญ

" แหล่งโบราณสถาน สุสานทหารนิรนาม สง่างามศูนย์ราชการ บริหารจัดการที่ดี ศรีตำบลสนามชัย "