ติดต่อ สสอ. โทร. 034-xxxxxx

สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชากร  ส่วนใหญ่ของตำบลสนามชัย  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น  การทำนา  ทำไร่  และรองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตัว  และรับราชการ  เป็นต้น