ติดต่อ สสอ. โทร. 034-xxxxxx

หัวหน้าส่วนราชการ

140x182 images stories member office chanunpatsa
นางสาวชณัฐภัฒสา  ศรีคำแหง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
 
140x175 images stories member office sanyalak1
นางสัญญลักษณ์  ธนเดโชพล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
 
 
140x176 images stories sao sanamchai s4 thanoo
นายธนู  ชาวปลายนา
หัวหน้าสำนักปลัด
140x186 images stories member adchala
นางสาวอัจฉรา  ไพชยนต์
ผู้อำนวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 

นายโกศล. อำพันทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

140x180 images stories sao sanamchai sa
นางสาวศากุน  ยิ่งเจริญ  
นักบริหารการศึกษา 6  รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
150x181 images stories sanamchai s1 som
นายสมชาย  อารีชม
นักบริหารงานสาธารณสุข 6 รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม